Psychologen praktijk: Dr. Wilrycx

Logo

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts nodig. U dient deze verwijzing mee te nemen naar het eerste gesprek samen met uw zorgpas en een geldig legitimatiebewijs.

Eigen risico

De vergoeding valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is ook in 2022 €385. Het kan zijn dat u een extra eigen risico met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken. Per 1 januari 2022 wordt landelijk een nieuw declaratiesysteem voor de ggz ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Wat dit voor uw eigen risico betekent leest u in deze patiënten folder.

Psychologische behandelingen van de meeste psychische aandoeningen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering.

Praktijk Wilrycx heeft ook voor 2022 een contract afgesloten met CZ (Ohra, OZ, Delta Lloyd). Voor de zorgverzekeraars waarmee Praktijk Wilrycx geen contract heeft afgesloten geldt de restitutiepolis of extra afspraken met de verzekeraar.

Per 1 januari 2022 verandert de wijze van declareren van psychologische zorg (ggz) met de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties, met andere woorden: per gerealiseerd consult. Wat dit voor u betekent, leest u in deze patiënten folder.

Consulten

Het tarief wordt bepaald door de geplande duur van het consult. Praktijk Wilrycx volgt het principe: “planning = realisatie”. De voor u in de agenda geplande tijd wordt afgerekend tenzij hier meer dan 15 minuten van is afgeweken. Onder consulten worden zowel fysieke als telefonische of digitale contacten (e-mail, beeldbellen, online vragenlijsten e.d.) verstaan. Voor intakegesprekken wordt per gesprek 90 minuten ingepland en voor behandelconsulten wordt 45 minuten per consult ingepland, tenzij anders met u afgesproken is.

Tarieven zorgverzekeraars

De tarieven van de geestelijke gezondheidszorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en deze zijn te raadplegen op de NZa website.

Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek).

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met de praktijk (d.w.z. ongecontracteerde zorg) dan zijn de NZa tarieven 2022 van toepassing zoals gepubliceerd op de NZa website. Bij onverzekerde zorg, dat wil zeggen zorg die buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt, geldt het niet-basispakketzorg consult tarief. Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen, waarna u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. In geval van ongecontracteerde zorg heeft u wel recht op tenminste gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.

Zelfbetalers

Zelf de behandeling betalen is alleen van toepassing wanneer het gaat om ongecontracteerde of onverzekerde zorg (zie bovenstaand).

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (uiterlijk 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en zal derhalve als een volledig consult worden gefactureerd aan u.

Belangrijke opmerkingen